F'din il-pagna wiehed ghandu isib ghad ta' kitbiet u artikli li kiteb Patri Donat Spiteri
OFMCap
li dehru fir-Rivista "Dawl Frangiskan" Lehen il-Kapuccini Maltin. Kull minn
jixtieq jiehu xi artiklu jew taghrif iehor ghandu jaghmel riferenza ta' l-awtur, ir-Rivista
ul-website minn fejn giet mehuda.

Is-Sliem ta' Betlehem
Dawl Frangiskan Jannar, 2002

''Glorja lil Alla fl-ghola tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin li jogghbu lilu'''. Din hi l-paci
ta' Betlehem. F'dan is-sens nistghu nsejhulha ''belt is-sliem'' ghax fiha twieled u minnha gie
''l-princep tas-sliem'', li jaghti ''sliem bla qjies'' (Is 9,5-6).
Aqra iktar »

_______________________________________________

It-Tluq ta' San Pawl minn Malta
Dawl Frangiskan Frar, 2002

L-10 ta Frar hu jum wisq ghaziz ghalina l-Maltin. Hu jum it-tifkira tal-migja ta' l-Appostlu
Pawlu f'din Malta taghna. Wasal Malta wara vjagg perikoluz li kien qed jaghmel lejn Ruma
u li ntemm b'nawfragju fuq ix-xtajta tal-gzira taghna.
Aqra iktar »

_____________________________________________

It-Tentazzjonijiet ta' Gesu'
Dawl Frangiskan Marzu, 2002

Zmien ir-Randan jiftah l-istorja tat-tentazzjoni ta' Gesu' fid-desert kif jirrakkontawhielna
l-ewwel tliet Evangelisti. B'din l-istorja, li tqeghdilna quddiem ghajnejna fil-bidu tar-Randan,
il-Knisja tifhem tghallimna li ahna f'din id-dinja ninsabu bhal f'desert fejn nigu l-hin kollu
mgarrbin u mhabbtin mill-forzi tal-hazin.
Aqra iktar »

______________________________________________

"Il-Mulej Qam Tassew!"
Dawl Frangiskan April, 2002

"Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun'' (Lq 24, 34). Din hi l-affermazzjoni assoluta
u kategorika ta' l-Evangelju taghna.
Aqra iktar »

_______________________________________________

Oht il-Madonna
Dawl Frangiskan Mejju, 2002

L-Evangelista San Gwann jgharrafna li ''hdejn is-salib ta' Gesu' kien hemm ommu, oht
ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala'' (Gw 19, 25). Mela wahda minn dawn l-erba'
nisa kienet oht Marija omm Gesu'. Il-Madonna kellha ohtha. Nafu min kienet? Tissemma
x'ímkien iehor?
Aqra iktar »

______________________________________________

Karattru Bibliku tad-Devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu'
Dawl Frangiskan Gunju/Lulju, 2002

Gunju hu x-xahar li jistedinna biex infissru d-devozzjoni taghna lejn il-Qalb Imqaddsa
ta' Gesu'. Biex din tkun devozzjoni genwina, irridu nifhmu li mghandhiex tkun biss
sentimentali, izda fuq kollox tkun teologika u biblika.
Aqra iktar »

______________________________________________

"La Ddahhalniex fit-Tigrib"
Dawl Frangiskan Awissu/Settembru, 2002

Fit-talba tal-''Missierna'', li ghallimna Sidna Gesu' Kristu, nitolbu biex Alla ma jdahhalniex
fit-tigrib. Bil-kelma tigrib fis-sens popolari nifhmu t-tentazzjoni tax-xitan.
Aqra iktar »

______________________________________________

Gona f' zaqq il-Huta
Dawl Frangiskan Novembru, 2002

L-istorja ta' Gona, kif inhi rakkuntata fil-ktieb li jgieb ismu, hi vera jew le?
Aqra iktar »

___________________________________________________

Il-Presepju ta' Luqa
Dawl Frangiskan Dicembru, 2002

Ghandna nkunu rikonoxxenti lejn San Luqa, ghax mill-Evangelisti kollha hu biss hallielna
l-istorja tat-twelid ta' Gesu'. Minghajrha ma konniex naslu biex naghmlu l-presepju taghna
li jferrahna hafna fi zmien il-Milied.  
Aqra iktar »

______________________________________________

X'Jismu Alla?
Dawl Frangiskan Jannar, 2003

Fil-Ktieb ta' l-Ezodu naqraw li Alla rrivela ismu lil Mose', meta qallu: ''Jien li jien'' (Ez3, 14).
Bil-Lhudi,
JAHWEH, jew kif jghidu xi whud, GEHOVA. Dan hu tassew l-isem ta' Alla jew
hu isem simboliku?
Aqra iktar »

______________________________________________

"U waqfet ix-Xemx"
Dawl Frangiskan Marzu, 2003

Wahda mill-istejjer l-aktar maghrufa li ghandna fil-Bibbja hi dik ta' meta Goswe' talab
lill-Mulej biex izomm ix-xemx wieqfa fil-gholi tas-sema sakemm l-ezerctu ta' l-Izraelin
johrog rebbieh fuq l-ghedewwa. U hekk sar. "Waqfet ix-xemx''. Dan kien miraklu jew
xi fenomenu fih innifsu naturali?
Aqra iktar »

______________________________________________

Hu jew Hi
Dawl Frangiskan Mejju, 2003

Ghall-okkazjoni tal-festa tal-Kuncizzjoni jew tat-Tnissil ta' Marija bla tebgha tad-dnub
nisimghu xi predikaturi jghidu li din il-verita' hija rrivelata fil-Bibbja u aktarx isemmu
l-kliem li l-Mulej qal lis-serp: ''Hi tishaqlek rasek'' (Gen 3, 15). Issa fil-Bibbja taghna
bil-Malti (Ghaqda Bibklika u Saydon) naqraw: ''Hu jishaqlek rasek", jigifieri, il-Messija.
Min jishaq ras is-serp, Gesu' Kristu jew Ommu Marija?
Aqra iktar »

_____________________________________________

Mikiel Gabrijel Rafel
Dawl Frangiskan Awissu/Settembru, 2003

Fil-Bibbja jissemmew l-arkangli San Mikiel, San Gabrijel u San Rafel. M'ghandix dubju
fuq l-ezistenza taghhom, imma ghandi l-kurzita' fuq l-ismijiet taghhom. Min tahom
dawn l-ismijiet, jew kienu rrivelati mis-sema?
Aqra iktar »

______________________________________________

"Ix-Xemx regghet lura"
Dawl Frangiskan Novembru, 2003

Wahda mill-istejjer kurjuzi li naqraw fil-Bibbja hi dik tal fejqan tas-Sultan Hezekija u
l-aktar sinjal li tah il-profeta Isaija b' xhieda tal-fejqan tieghu.
Aqra iktar »

______________________________________________

Holqien u Evoluzzjoni
Dawl Frangiskan Jannar, 2004

Skond il-Bibbja, fl-ewwel vers li bih tibda, l-univers b'kull ma fih sar bil-hidma ta'Alla, jew,
kif nghidu ahna, bil-holqien. "Fil-bidau Alla halaq is-sema u l-art." L-evoluzzjonizmu jmur
kontra din l-affermazzjoni?
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Kustilja ta' Adam
Dawl Frangiskan Marzu, 2004

Wiehed mir-rakkonti l-aktar kurjuzi fil-Bibbja hu zgur dak tal-holqien tal-mara mill-kustilja
ta' Adam. Nafu li dan ir-rakkont m'ghandniex nifhmuh letteralment kif inhu rrakkuntat.
Imma, la darba qieghed fil-Bibbja, ghandna zgur x'nitghallmu minnu ghax hu wkoll
il-kelma ta' Alla.
Aqra iktar »

______________________________________________

ALLA tal-Patt il-Qadim
Dawl Frangiskan Gunju/Lulju, 2004

Il-Bibbja tkellimna fuq Alla sew fil-Kotba tat-Testment il-Qadim u sew f'dawk tat-Testment
il-Gdid. Imma l-vizjoni li taghtina ta' Alla fit-Testment il-Qadim tidher differenti minn dik
tat-Testment il-Gdid. It-Testment il-Qadim jurina Alla ahrax u qalil; it-Testment il-Gdid
jurina Alla twajjeb u hanin. Nafu li hu dejjem l-istess Alla. Imma kif infissru din
id-differenza?  
Aqra iktar »

______________________________________________

Mis-Sibt ghall-Hadd
Dawl Frangiskan Novembru, 2004

''Ftakar f'jum is-Sibt u qaddsu. Sitt ijiem tadem u taghmel kull ma ghandek taghmel,
imma s-seba' jum hu jum ta' mistrieh f'gieh il-Mulej, Alla tieghek... Ghax f'sitt ijiem
il-Mulej ghamel is-semewwiet u l-art, il-bahar u kull ma' hemm fihom, u strieh fis-seba'
jum. Ghalhekk il-Mulej bierek is-seba' jum u qaddsu'' (Ez 20:8-11).  
Aqra iktar »
Dawl Frangiskan - Lehen il-Kapuccini Maltin
Articles

Abbona fid-Dawl
Frangiskan u Ghin
lill-Missjoni


Centru Missjoni
Kapuccini
Kunvent tal-Kapuccini
Floriana FRN 1211
Malta  


Tel:(+356)2123 3874
(+356)2122 5525  

Fax:(+356)2123 5955

www.freewebs.com/dawl
frangiskan/
1
2
3