L-Ghaxar Kmandamenti
Dawl Frangiskan Jannar, 2005

L-Ghaxar Kmandamenti ilna nafuhom bl-amment minn ckunitna. Nafu wkoll li dawn
il-Kmandamenti Alla tahom lill-poplu ta' Izrael permezz ta' Mose fuq zewg twavel tal-gebel,
kif naqraw fil-Bibbja. Imma naraw ukoll lli l-lista tal-Kmandamenti, kif tgahllimniehom ahna,
ma taqbilx ghal kollox ma'dik li naqraw fil-Bibbja.
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Holm fil-Bibbja
Dawl Frangiskan Marzu, 2005

Fil-Bibbja naqraw stejjer ta' holm, li huma dejjem ipprezentati bhala gejjin minn Alla u
bhala mezzi tar-rivelazzjoni tieghu. X'valur storiku ghandhom ir-rakkonti tal-holm fil-Bibbja,
jekk qatt graw tassew?
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Fdal ta' Izrael
Dawl Frangiskan Gunju/Lulju, 2005

Fil-Bibbja, l-aktar fil-kotba tal-Profeti, jissemma hafna ''il-fdal ta' Izrael''. Il-profeti jaghtuh
importanza fit-thabbir taghhom. Imbaghad San Pawl ukoll jibni duttrina shiha fuq il-kuncett
tal-fdal ta' Izrael. Tajjeb inkunu nafu sewwa x'fehmu jfissru b'din l-espressjoni.
Aqra iktar »

______________________________________________

Statwi u Xbihat
Dawl Frangiskan Ottubru, 2005

Kif nafu, fil-kotba tat-Testment il-Qadim naqraw li Alla ma ridx li l-Izraelin jaghmlu Statwi
u xbihat ghall-qima taghhom kif kellhom hafna popli ohra ta' madwarhom. Nafu wkoll li din
kienet projbizzjoni stretta hafna. Kif infissru li fostna l-Insara din il-ligi waqghet ghal kollox
u r-religjon taghna saret ikkoncentrata wisq fuq l-istatwi?  
Aqra iktar »

______________________________________________

Abraham Missierna
Dawl Frangiskan Dicembru, 2005

Fil-Bibbja Abraham jissejjah missier il-poplu ta' Izrael. Din nifhmuha ghax l-Izraelin kienu
mnisslin minnu. Imma San Pawl jghid li ahna l-insara ahna wkoll ulied Abraham jew li
Abraham hu wkoll missierna. Naf li dan jghidu skond il-fidi taghna f'Gesu'Kristu. Nixtieq
ikolli taghlim aktar car fuq dan il-hsieb ta' San Pawl.
Aqra iktar »

______________________________________________

Min Qalhom?
Dawl Frangiskan Frar, 2006

Fl-iskrittura naqraw hafna dikorsi li jinghad li ntqalu min certi nies. Hekk, nghidu ahna,
'l-Ghanja ta' Guditta' wara r-rebha taghha, jew 'l-Innu ta' Tifhir' li ghamel Zakkarija meta
twieled San Gwann u 'l-Innu ta' Tifhir' ta' Marija meta ltaqghet ma' Elizabetta u hafna
ohrajn. Izda zgur li ma kienx hemm xi hadd li qaghad jisma' u jikteb dan il-kliem. Allura
x'ímportanza ghandna naghtuhom?
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Valuri tan-Numri
Dawl Frangiskan April, 2006

Fil-Bibbja jissemmew hafna n-numri. Kultant jidhru li jkunu esagerati, bhal nghidu ahna,
l-1,000 mara li kellu Salamun! In-numri fil-Bibbja ta' min joqghod fuqhom jew le?
Ghandna nehduhom f'sens letterali jew f'sens simboliku?  
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Pacenzja ta' Gob
Dawl Frangiskan Gunju/Lulju, 2006

Meta xi hadd ikun se jtellfilna l-pacenzja, malajr naqbzu u nghidulu: "Ejja, f'gieh il-pacenzja
ta' Gob!'' Imbaghad jghidulek li Gob ma kienx jezisti, meta fost il-kotba tal-Bibbja ghandna
wkoll il-ktieb ta' Gob. Imma Gob hu persuna storika jew fittizja?
Aqra iktar »

______________________________________________

"Jehilli Lsieni mas-Saqaf ta' Halqi"
Dawl Frangiskan Ottubru, 2006

Fil-quddisa, wara l-ewwel qari, nghidu s-Salm Responsorjali. Is-Salmi dejjem sbieh u
jghinuna nitolbu jew nerfghu hsiebna l' fuq lejn Alla. Imma kultant x'uhud minnhom jew
xi versi taghhom, nghid ghalija, ma jghinuni nitlob xejn. X'sens jista' jkollu ghalija l-kliem
li gie li nghidu: ''Jehilli lsieni mas-saqaf ta' halqi'? U mbaghad il-lettur aktarx jghidlek jew
jistiednek biex wara li jkun qara dan il-vers hu tghidu warajh!
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Kustilja ta' Adam - Talb Kontra l-Ghedewwa
Dawl Frangiskan Dicembru, 2006

Inhobb naqra s-Salmi u nitlob bihom. Imma ma nistax nifhem kif nista' nitlob b'certu kliem
li niltaqa' mieghu f'xi whud mis-salmi. Qed nirreferi ghall-kliem, ta' talb lil Alla biex jikkastiga
l-ghedewwa, bhal dak ta' l-awtur tas-Salm 109, li b'hegga kbira jitlob il-mewt ghall-ghadu
tieghu u l-mizerja u t-tbatija ghal martu u wliedu. U hafna ezempji ohra bhal dawn.
Aqra iktar »

______________________________________________

Frugha tal-Frughat
Dawl Frangiskan Frar, 2007

''O frughat tal-frughat, jghid Kohelet, O frugha tal-frughat! Kollox frugha!'' Hekk jibda l-awtur
ta' dan il-ktieb u hekk jibda sejjer sa l-ahhar. Kull ma hawn fuq wicc din l-art, kollu hazin
ghalih. Ma jara xejn tajjeb. Ghandna ragun nghidu li kien pessimista ghall-ahhar?
Aqra iktar »

______________________________________________

L-Ghanja ta' l-Ghanjiet
Dawl Frangiskan April, 2007

Jinghad li l-Ghanja ta' l-Ghanjiet hu wiehed mill-isbah kotba tat-Testment il-Qadim.
Madankollu m'huwiex maghruf wisq u lanqas jiccirkola fl-idejn. Nistghu nifhmu ghaliex;
hu ghanja ta' l-imhabba, u din l-imhabba hi pprezentata wisq fil-karattru uman taghha.
Nistghu naqraw dan il-hsieb u nifhmuh f'sens li minnu niehdu l-gid tar-ruh?
Aqra iktar »

______________________________________________

Gerusalemm fis-Salmi
Dawl Frangiskan Ottubru, 2007

F'xi whud mis-Salmi tissemma hafna il-belt ta' Gerusalemm bi kliem ta' tifhir ghaliha
u b'talb ghar-rebha taghha. Kif nista nitlob jien ukoll ghall-belt ta' Gerusalemm b'dawn
is-Salmi?  
Aqra iktar »

______________________________________________

L-Gherf fil-Kotba ta' l-Gherf
Dawl Frangiskan Dicembru, 2007

Dan l-ahhar kont qed naqra mill-Ktieb ta' l-Gherf u sibt id-definizzjoni ta' x'ínhu l-gherf li
jrid jaghtina Alla. Qrajt il-versi ta' Gherf 7:22-23, li jitklellmu fuq l-Ispirtu s-Santu. Jekk
joghgbok, tista' tispjegali dawn iz-zewg versi b'mod aktar car?  
Aqra iktar »

______________________________________________

Hosegha U Gomer
Dawl Frangiskan Ottubru, 2008

Il-Ktieb ta' Hosegha jibda bl-ordni li l-Mulej ta lill-profeta beiex jiehu b'martu mara zienja.
U hu hekk ghamel: sab wahda prostituta, jisimha Gomer, izzewwigha u kellu minnha tlett
ulied. Din hi storja li grat tassew jew hi kompozizzjoni fittizja biex tghallem l-imhabba kbira
ta' Alla lejn il-poplu tieghu, kif ikompli juri f'dan il-ktieb?
Aqra iktar »

______________________________________________

"Jiena D-Divorzju Noboghdu''
Dawl Frangiskan Dicembru, 2008

Nafu li Gesu' Kristu pprojbixxa d-divorzju jew iz-zwieg bejn partijiet diga mizzewgin ukoll
jekk inkunu nfirdu mill-ewwel zwieg. Kliemu u car fl-Evangelji. Imma nafu wkoll li fit-
Testment il-Qadim id-divorzju kien permess mil-Ligi ta'Mose. Din kienet ukoll kelma tal-Mulej.
Allura, issa m'ghadiex?  
Aqra iktar »
Articles
1
3
2
Dawl Frangiskan - Lehen il-Kapuccini Maltin
Dawl Frangiskan - Lehen il-Kapuccini Maltin