Navigation Bar Placeholder
Il-Qadim U L-Gdid  
Dawl Frangiskan Frar, 2009

Il-Kotba Mqaddsa tal-Bibbja huma mqassmin f'zewg partijiet: dawk tat-Testment il-Qadim
u dawk tat-Testment il-Gdid. Bhala Nsara, dixxipli ta' Gesu' Kristu, ahna ghandna nimxu fuq
it-taghlim tal-Evangelju u tal-kotba tat-Testment il-Gdid. Issa, ladarba dahal il-Gdid, warrab
il-Qaddim. It-Testment il-Qadim baqaghlu valur ghalina l-insara? Ghandna noqoghodu
ghal-ligijiet tieghu?
Aqra iktar »

______________________________________________

Baqar ta' Basan
Dawl Frangiskan April, 2009

Lin-nisa ta' Samarija l-profeta Ghamos sejhilhom ''Baqar ta' Basan''. Ghaliex sejhilhom hekk?
Din il-mistoqsija tistedinna nidhlu fil-fond tal-messagg ewlieni tal-ktieb ta' Ghamos.
Aqra iktar »

______________________________________________

It-Test Originali tal-Bibbja
Dawl Frangiskan Awissu/Settembru, 2009

Kif nista' nwiegeb lil min jaghmili din ir-rimarka meta nikkwotalu xi vers tal-Bibbja: Hadd ma
jaf sewwa sew x'gara, jew x'qal ezattament Kristu, ghaliex kull ma ghandna llum huma
traduzzjonijiet, la darba t-test originali ntilef?  
Aqra iktar »

______________________________________________

Il-Pjan ta' Alla
Dawl Frangiskan Novembru, 2009

Il-Bibbja hi l-ktieb tar-rivelazzjoni. U l-aqwa rivelazzzjoni hi dik fuq il-pjan ta' Alla
ghas-salvazzjoni tal-bniedem.   
Aqra iktar »

______________________________________________

Fil-Milja taz-Zmien
Dawl Frangiskan Jannar, 2010

''Meta waslet il-milja taz-zmien, Alla baghat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taht il-Ligi,
biex jifdi lil dawk li kienu taht il-Ligi, biex ikollna l-adozzjoni tal-ulied'' (Gal 4:4-5)
Aqra iktar »

______________________________________________

Ulied Fl-Iben
Dawl Frangiskan Marzu, 2010

Mir-rivelazzjoni tat-Testment il-Gdid nafu li Alla, biex jerfa' lill-bniedem mill-waqa' tad-dnub
u jerga' jqieghdu fl-istat ta' hbiberija mieghu, baghatlu hdejh fid-dinja lil Ibnu l-wahdieni
mil-gholi tas-smewwiet, li sar bniedem u ghammar fostna (Gw 1:14)
Aqra iktar »

___________________________________________________

L-Iben u L-Ulied
Dawl Frangiskan Mejju, 2010

Gesu' Kristu hu l-iben ta' Alla u dawk li jemmnu fih huma wkoll, mieghu u bih, ulied Alla.
Imma ahna nifhmu li hemm differenza kbira bejn din il-filjazzjoni divina tieghu u dik
taghhom.   
Aqra iktar »

___________________________________________________

Ulied Alla Tassew
Dawl Frangiskan Awissu/Settembru, 2010

''Araw b'liema ghozza habbna l-Missier; nistghu nissejhu wlied Alla, u hekk ahna tassew''
(1Gw 3:1)
Aqra iktar »

___________________________________________________

L-Adozzjoni tal-Ulied
Dawl Frangiskan Novembru, 2010

Dawl li jemmnu fi Kristu,
mieghu u fih, huma wlied Alla tassew. Din hi affermazzjoni komuni
ftit jew wisq mill-awturi kollha tal-kotba tat-Testment il-Gdid, l-aktar San Gwann u San Pawl.
Dawn it-tnejn jipprezentaw din l-affermazzjoni bhala realta sopranaturali. Imma mhux it-tnejn
ifissruha xorta wahda. Kull wi
ehed minnhom jipprezentaha f'aspetti differenti.  Aqra iktar »

___________________________________________________

Aktar artikli miktuba matul is-snin minn Patri Donat Spiteri OFMCap.

1972  - "L-Angli fit-Testment il-Gdid" mill-Ktieb "L-Angli Jezistu?" -  (nizzel)
1973  -  Il-Liturgija fil-Hajja tal-Parrocca tat-Trinita' Qaddisa, Marsa  - (nizzel)
1983  -  Messagg tal-Kappillan tal-Madonna ta' Lourdes, San Gwann - (nizzel)
1992  -  Marija fil-Bibbja  -  (nizzel)
2002  -  Frak mill-Istorja tal-Marsa  - (nizzel)
2003  -  L-Immakulata Kuncizzjoni  - (idhol)
2004  -  It-Tluq ta' San Pawl minn Malta - Festa ta' San Pawl, Valletta  - (nizzel)
2006  -  Kundanna assoluta ta' Kristu ghad-Divorzju  -  (nizzel)

Jum il-Mulej  - Zmien ir-Randan 2005

Il-Bniedem ul-Qawwiet tal-Hazen - Randan - Sena A
It-Triq tal-Glorja - Randan - Sena A
Il-Konverzjoni - Randan - Sena A
Il-Maghmudija - Randan - Sena A
Il-Qawmien mill-Imwiet - Randan - Sena A
Articles
3
Jum il-Mulej
2
1
Dawl Frangiskan - Lehen il-Kapuccini Maltin  Marzu 2010