Photo Gallery
Licenzjat fit-Teologija u fl-Iskrittura Mqaddsa - Pontifico Istituto Bibblico Ruma, Italia - 1953
Kappillan - Trinita' Qaddisa, Marsa (1958 - 1967)
Tqeghid ta L-Ewwel Gebla tac-Centru Parrokkjali San Piu X mill-E.T. Arcisqof Ermeritus Mons. Michael Gonzi - 1962
Licensed
in Holy Scriptures
Rome  -  Italy
1950  -  1952
Parish Priest
Holy Trinity Church
Marsa  -  Malta
1958  -  1967
Laying/Blessing
1st stone of the
Parrochial Centre
St. Pius X  -   Marsa
1962
Patri Donat joffri x-xemgha lill-Gvernatur ta' Malta Sir Maurice Dorman - 1967
Laqgha Ekumenika flimkien ma' l-E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Michael Gonzi - 1962
Candle presented to the
Governor of Malta
Sir Maurice Dorman
1967
Ecumenical Meeting
1970
Kappillan - Madonna ta' Lourdes, San Gwann (1983 - 1991)
Ftuh tac-Centru Parrokkjali San Guzep, f'San Gwann imbierek mill-E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Guzeppi Mercieca - 1990
Parish Priest
Our Lady of Lourdes
San Gwann  -  Malta
1983 - 1991
Inauguration of
St. Joseph Parrochial Centre
San Gwann
1990
Prezentazzjoni tat-Testment il-Gdid ta' Sidna Gesu' Kristu mill-Ghaqda Bibblika Maltija - 1977
Patri Donat jipprezenta lill-E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Guzeppi Mercieca ir-revizjoni tal-Bibbja bil-Malti - 1996
Presentation of the
New Testament in Maltese by the
Maltese Bible Society
1977
Rev Fr Donat Spiteri presenting a
revised Bible in Maltese to the
Archisbop of Malta
Mons. Joseph Mercieca
1996
Dar il-Bibbja - Miftuha mill-President tal-Ghaqda Bibblika Maltija Patri Donat Spiteri u Mbierka mill-E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Guzeppi Mercieca  30-05-1997
Irhama mqedda fl-okkazjoni mill-ftuh ta' Dar il-Bibbja, il-Furjana - 30-05-1997
Opening of 'Dar il-Bibbja'
by Fr Donat Spiteri
President of the Malta Bible Society
1997
Commorative plaque in
'Dar il-Bibbja' (Bible Centre)
Floriana, Malta  
1997
E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Michael Gonzi f'Gheluq 10snin mil-pubblikazzjoni ta' Kliem il-Hajja - 1984
F' Gheluq il-25sena mill-pubblikazzjoni ta' Kliem il-Hajja - Hdejh jidhru in-neputijiet - 10-02-1999
Archbishop Emeritus
Mons. Michael Gonzi on the 10th
Anniversary of 'Kliem il-Hajja'
1984
Celebrating the 25th Anniversary
'Kliem il-Hajja'
1999
P. Donat Spiteri u P. Martin Micallef jippreparaw wahda mill-hargiet ta' Kliem il-Hajja
Patri Crispin Tabone - Minstru Provincjal ibierek il-Librerija Bibblika fl-Ufficju ta' Kliem il-Hajja fl-Gheluq it-30sena flimkien ma' Patri Donat Spiteri - 10-02-2004
Preparing an edition of the Bible
reading booklet 'Kliem il-Hajja'
(The Word of Life)
2004
Inauguration of
'Kliem il-Hajja' office & library  
Capuchins Friary, Floriana
2004
Messagg mill-E.T. Isqof Mons. Emmanuel Galea - l-Ewwel Edizzjoni ta' Kliem il-Hajja - 1974
Messagg ta' l-E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Michael Gonzi fil-harga ta' l-Ewwel Edizzjoni ta' Kliem il-Hajja - 1974
Messagg mill-E.T. Arcisqof Emeritus Mons. Guzeppi Mercieca f 'l-okkazzjoni tat-30sena Anniversarju ta' Kliem il-Hajja - 2004
Message by
Bishop Mons. Em Galea
on the 1st Edition of
Kliem il-Hajja  
1974
Message by
Archbishop Emeritus Mons.
Michael Gonzi
on the 1st. Edition of
Kliem il-Hajja
1974
Message by
Archbishop Emeritus
Mons. Joseph Mercieca on
the 30th Anniversary of
Kliem il-Hajja
2004
Patri Donat Spiteri milqugh mill-E.T. President Emeritus ta' Malta Profs. Guido de Marco - 20-01-2003
Onorat 'Gieh San Gwann' mis-Sindku ta' San Gwann, Malta - 19-06-2005
Rev Fr Donat Spiteri
greeted by President Emeritus
Prof. Guido de Marco
2003
Rev Fr Donat Spiteri
honoured with 'Gieh San Gwann'
by the Mayor of
San Gwann Local Council
2005
Patri Donat Spiteri fl-okkazzjoni mis-60sena mill-ordinazzjoni sacerdotali - 2-03-2008
Patri Donat Spiteri milqugh mill-E.T. Arcisqof ta' Malta Mons. Pawl Cremona - 2008
Rev Fr Donat Spiteri OFMCap
on his 60th Anniversary
of his ordination
2008
Rev Fr Donat Spiteri
greeted by Archbishop of Malta
Mons. Paul Cremona
2008
Midalja ghall-Qadi tar-Repubblika ta' Malta moghtija mill-E.T. President ta' Malta - 2009
Midalja moghtija mill-Kunsill tal-Marsa - 2000
Certificate signed by HE President  & the Prime Minister of Malta/Certifikat iffirmat mill-President ul-Prim Ministru ta' Malta moghti f'Gieh ir-Reppublika - 2009
Midalja - Gieh il-Marsa
2000
Midalja - Gieh San Gwann
19 Jun 2005
Midalja -   M.Q.R.
Ghall-Qadi tar-Repubblika
13 Dec 2009
Certifikat - M.Q.R.
Ghall-Qadi tar-Repubblika
13 Dec 2009
Click to enlarge
Midalja moghtija mill-Kunsill ta' San Gwann - 2005